Tuesday, December 14, 2010

frends: frends

frends: frends: "vivekananda ನಿಜವಾದ ಗೆಳತೆನ ಹೇಗೇ ಹಿರುತೇ ? ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸ್ನೇಹಕೂ ಏನು ವ್ಯತಾಸ ? ಪ್ರೀತಿ&nb..."

Monday, December 13, 2010

frends

vivekananda
  •   ನಿಜವಾದ ಗೆಳತೆನ ಹೇಗೇ ಹಿರುತೇ ?  ಪ್ರೀತಿಗೂ  ಸ್ನೇಹಕೂ  ಏನು ವ್ಯತಾಸ   ?  ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ/ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತದೆ ?   ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿದರೆ ತಿಳಿಸಿ  ಮೈ ಇಮೇಲ್ id  mswamy30@gmail.com